Kontakt

Administratorem danych osobowych podawanych w korespondencji jest Zespół Szkół nr 2 im. Józefa Wybickiego, ul. ppor. Józefa Śliwińskiego 1, 78-100 Kołobrzeg. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzoną korespondencją oraz w celach archiwalnych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż te podmioty, których uprawnienie do otrzymania danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa dotyczących przechowywania dokumentacji. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, ich sprostowania, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony danych osobowych.

Aktualne dane kontaktowe inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem http://zs2kolobrzeg.bip.parseta.pl


Kontakt z nami:
  • Ul. Śliwińskiego 1, 78-100 Kołobrzeg
  • (94)3522769
  • sekretariat@zs2kg.pl