„W drodze do Polski” – konkurs

Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu oraz Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu ogłaszają konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych na opowiadanie pt. „W drodze do Polski”. Konkurs jest realizowany w ramach zadania pt. „Sybiracki szlak pamięci”.

Warunki uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik pisze opowiadanie na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Sybirakiem (z rodziny/ze Związku Sybiraków w Kołobrzegu).
2. W konkursie biorą udział prace dotąd nigdzie niepublikowane drukiem i nie będące zwycięzcami innych konkursów.
3. Uczestnik zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatorów (Związek Sybiraków i Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza) nadesłanej pracy do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Organizatorów.
4. Praca powinna być opisana pseudonimem i godłem. Dane osobowe (imię i nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, telefon, adres e-mail) powinny zostać umieszczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem lub pseudonimem co praca.
5. Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 pracę konkursową.
6. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich przez uczestnika konkursu spoczywa tylko na nim.
7. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród dla laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych (dyplomów, nagród rzeczowych lub finansowych) nastąpi 16.09.2018 r. w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu (ul. Solna 1).
8. Zwycięzcy konkursu oraz osoby, których prace zostaną wyróżnione będą powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Pozostali uczestnicy nie będą powiadamiani.
9. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody.

Warunki techniczne:
1. Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym, Times New Roman (wielkość czcionki 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5 cm), tekst nie może przekroczyć 10 stron formatu A4, praca powinna być dostarczona w 3 egzemplarzach oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (CD-ROM).
2. Do konkursu przyjmowane będą tylko te prace, które zostaną nadesłane lub dostarczone w postaci wydruku komputerowego.
3. Prace należy złożyć lub przesłać (liczy się data wpłynięcia!) w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2018 r. na adres:
Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza, 78-100 Kołobrzeg, ul. 1 Maja 43 z dopiskiem na kopercie: Konkurs pt. „W drodze do Polski” (opowiadanie)
4. Prace, które nie spełniają warunków technicznych nie będą uwzględniane w konkursie.

WAŻNE! Przeczytaj koniecznie:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania wybranych prac w materiałach promocyjnych, wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie jako formy promocji autora i konkursu. Prawo to Organizatorzy zastrzegają sobie na wszystkie przyszłe lata, aby bez dodatkowych zezwoleń mógł prezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych i elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
2. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich majątkowych na Organizatorów do wykorzystania nadesłanych prac konkursowych na polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631).
3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926), Organizatorzy informują uczestników konkursu, że ich dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Organizatorów na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestników konkursu zgody w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji, a także informowaniem o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawienia.
4. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednoczesne oświadczenie uczestnika, że nie zagraża ona ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że uczestnik ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono w pracach na wykorzystanie tych wizerunków w celu wzięciu udziału w niniejszym konkursie. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik.
5. Ponadto nadesłanie pracy na konkurs jest taktowane jako wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych wydawcom zainteresowanym współpracą z uczestnikami konkursu (chyba, że uczestnik postanowi inaczej dołączając do swojej pracy stosowne oświadczenie).
6. Prawo własności nośników i prawa autorskie – Organizatorzy nie przewidują zwrotu prac dostarczonych na konkurs i z chwilą przesłania prac przez uczestnika nabywają własność nośników, na których prace zostały utrwalone. Z chwilą przyznania uczestnikowi nagrody lub wyróżnienia, Organizatorzy nabywają wyłączną licencję uprawniającą Organizatorów do korzystania z pracy zgłoszonej na konkurs w celach związanych ze statutową działalnością Organizatorów.
7. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją przedstawionych powyżej warunków regulaminu przez uczestników (lub przedstawiciela ustawowego uczestnika w przypadku niepełnoletnich uczestników).
8. Organizatorzy konkursu mają prawo odrzucić prace niezgodne z powyższymi warunkami, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą naruszały powszechnie przyjęte normy społeczne.