Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

1. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

1) Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się  w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą  w rodzinie.

2) Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

3) Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 2, realizują procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.

4) Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

W ramach procedury NK przedstawiciel oświaty:

1) udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

2)informuje o możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

3) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci,

2. Pomoc z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych

Osoby z rodzin, w których występuje przemoc mogą zwrócić się o pomoc do Punktu Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych, który mieści się w budynku Centrum Spraw Społecznych przy ulicy Okopowej 15A, pok. Nr 8 na parterze tel.: 94 36 71 145.

W Punkcie udzielane są bezpłatne porady prawne i psychologiczne.

Dyżury przez cały rok pełnią:

  • Radca prawny – Mariola Maksymowicz
    • wtorek 14.30 – 16.30
    • środa 13.10 – 15.10
  • Psycholog – Jan Lewandowski
    • poniedziałek 16.00 – 18.00
    • wtorek 08.30 – 10.30

3. Osoba w szkole odpowiedzialna za realizację procedury Niebieska Karta – szkolny pedagog (informacje szczegółowe w zakładce Pedagog)

4. Kontakt do osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzeg

Pracownicy socjalni:  Alicja Sznajder,  Janina Nowicka  , ul. Okopowa 15A, I piętro, pokój nr 132, tel. 94 35 52 396

w godzinach od 8:00 do 9:00 – poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek,

we wtorek i czwartek dodatkowo w godzinach od 14:00 do 15:00

5. Więcej informacji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie znajduje się na stronie www.kolobrzeg.pl – Biuletyn Informacji Publicznej – Informacje – Sprawy społeczne – Pomoc z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kołobrzegu na lata 2018 – 2020

NIEBIESKA KARTA – wzór formularza