Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 2 IM. J. WYBICKIEGO W KOŁOBRZEGU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

UCHWAŁA NR XVII/214/16

RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 1 marca 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół gimnazjalnych dla których

organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, do postępowania rekrutacyjnego dla

kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

Na podstawie art. 20 e ust. 3 i ust. 4, art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, poz.64 ), oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych szkół gimnazjalnych, dla których organem

prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół oraz liczbę punktów za spełnienie kryteriów:

1) rodzeństwo kandydata jest uczniem szkoły, do której ubiega się o przyjęcie. Liczba punktów: 5;

2) kandydat, którego miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w obwodzie szkoły. Liczba punktów: 3;

3) kandydat, który na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ma co najmniej ocenę poprawną z zachowania. Liczba punktów za ocenę z zachowania poprawną i wyższą:

a) poprawna – liczba punktów: 1

b) dobra – liczba punktów: 2

c) bardzo dobra – liczba punktów: 3

d) wzorowa – liczba punktów: 4.

§ 2. W celu wykazania spełnienia kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 2) rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie o miejscu pracy w obwodzie szkoły.

§ 3. W celu wykazania spełnienia kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 3) należy przedłożyć

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, nazwana „ ustawą rekrutacyjną”, wprowadzona ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7) wskazała nowe zadania dla organów prowadzących przedszkola, szkoły i placówki pozaszkolne w zakresie ustalenia kryteriów przyjęć, liczby punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie ustanowionych kryteriów. Kryteria określone przez organ powinny uwzględniać zapewnienie, jak najpełniejszej realizacji potrzeb ucznia i jego rodziny.

Zgodnie z w/w ustawą kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do

wybranej szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli dana szkoła nadal

dysponuje wolnymi miejscami.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały będzie stanowiło realizację zapisu

wynikającego z art. 20 e ust. 3 is4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. Nr 2156 j.t. z późn. zm.)

————————————————————————————————–

 Ustawa o Systemie Oświaty

Art. 20d. Pierwszeństwo przyjęcia dla laureatów lub finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych

1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 rozporządzenie w sprawie przyjmowania uczniów do szkół i kształcenia dzieci obywateli polskich za granicą ust. 2 pkt 8, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum, publicznego gimnazjum integracyjnego, publicznego gimnazjum dwujęzycznego, oddziału dwujęzycznego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, oddziału międzynarodowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, oddziału integracyjnego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 20e kryteria przyjęć do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum ust. 2 i art. 20f kryteria przyjęć do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej ust. 1.
2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 rozporządzenie w sprawie przyjmowania uczniów do szkół i kształcenia dzieci obywateli polskich za granicą ust. 2 pkt 8, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum sportowego, publicznego gimnazjum mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa wart. 20e kryteria przyjęć do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum ust. 2, art. 20f kryteria przyjęć do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej ust. 1 i art. 20h kryteria przyjęć do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum o profilu sportowym ust. 1.
3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 rozporządzenie w sprawie przyjmowania uczniów do szkół i kształcenia dzieci obywateli polskich za granicą ust. 2 pkt 8, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa wart. 20f kryteria przyjęć do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej ust. 1 i art. 20j kryteria przyjęć do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej ust. 1, z tym że warunek uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j kryteria przyjęć do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej ust. 1, nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista.

————————————————————————————————–

Art. 20e. Kryteria przyjęć do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
2. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 20c kryteria przyjęć do publicznej placówki wychowania przedszkolnego ust. 5. Przepisy art. 20c kryteria przyjęć do publicznej placówki wychowania przedszkolnego ust. 9 i 10 stosuje się.
4. Kryteriom, o których mowa w ust. 3, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem.
5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się również do postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, którym ustalono obwód.
6. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, którym nie ustalono obwodu, w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w tych szkołach.
7. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej integracyjnej, publicznego gimnazjum integracyjnego, oddziału integracyjnego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.